TV Yarou Nanaana: Kaibutsu Kraken wo Oe!

Related episode

TV Yarou Nanaana: Kaibutsu Kraken wo Oe!

Category: Adventure , Comedy
Anime info:
Third season of TV Yarou Nanaana.